Arena Saftey AIR skötsel, funktion & drift

Så här fungerar Arena Saftey AIR.

Ett golvregelsystem skapar luftspalt mellan golvet och det fuktiga underlaget. Golvregelsystemet är fuktsäkrat och inget organiskt material har kontakt med underlaget.

Luftspalten gör att den varma rumsluften kan strömma över betongytan och torka ut konstruktionen. Systemet drivs av en energisnål fläkt. Luftintagen är dimensionerade så att luften inte kan gå den kortaste vägen, utan luften passerar hela ytan och torkar ut konstruktionen. Arena Saftey AIR levereras alltid med filterkassetter, filtret är lätt att rengöra och lätt att byta ut. Kontakta Svedborg Tennis & Sportgolv AB eller återförsäljare angående inköp av filter.

Godkänt system garanterar skydd av övergolv från mark- och byggfukt under

Arena Saftey AIR. För att denna funktion skall fungera utan störningar och ingen fukt eller emissoner skall tränga upp måste skötselanvisningarna följas och kontroll utföras.

Skötsel

Filtren skall dammsugas regelbundet, helst varje vecka. För att motverka igensättning skall filtrena bytas efter fastställt schema som säkerställer funktionen.

För ej ned vatten eller dylikt i Arena Saftey AIR sockeldon vid rengöring av golv!

Filterbyte för Objekt _________________ ______/månad    

Funktion

Anläggningen skall funktionskontrolleras av godkänd konsult vart annat år efter anläggningens godkännande.

Skulle lokalernas användning förändras måste godkänd konsult kontaktas för ny injustering av luftflöden. Om det under perioden mellan filterbyten visar sig att dammfilter sätts igen, skall perioden mellan dammfilterbyten förkortas.

Drift

Drift av fläkt och säkerställande av undertryck markeras av att kontrollampan på trafon lyser.

Vid driftstopp kontrollera först att fläktens elsäkring ej lösts ut.

Vissa fläktar har ett överhettningskydd inbyggt och detta kan utlösas vid hög värme.

Fläkten får ej värmeisoleras.

Fläktar omfattas av konsumentköpslagen.

ARENA SAFTEY AIR systemet får aldrig stängas av!

Vid skada som uppstått och där garantin kan komma ifråga måste Svedborg Tennis & Sportgolv AB omedelbart kontaktas.

Viss förhöjd ljudnivå kan uppstå från fläkten efter tid i drift.